Persondatapolitik / GPDR

Persondatapolitik (GDPR):

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesordning (GDPR) i kraft, og ordningen indeholder krav til virksomheders behandling af personoplysninger. Det betyder at jeg som virksomhed og behandler skal kunne dokumentere, at jeg passer godt på betroede persondata, og at jeg agerer lovligt og sikkerheds mæssigt forsvarligt. Persondatapolitik (GPDR) for klientbehandling hos:

Krop & Kost i Balance

v/ Jette Noesgaard

I.C Chr. Alle 1

6950 Ringkøbing

 

1) Oplysninger om dine helbredsmæssige forhold.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Det er oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse

oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra

b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

(Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve

eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke.

Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,

litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).)

 

2) Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger internt på klinikken.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun

ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

 

3) Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4) Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig. Efter

autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet

eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

 

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

 

 

5) Klage

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet,

Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

6) Utilsigtet hændelse:

Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:
”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her. https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse